stripes-boven

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Welkom bij onze website voor BLADE, die beschikbaar is via het adres https://www.blade.nl en die zich richt op ondernemers in Nederland (de ‘Website’). De Website wordt beheerd door Heineken Nederland BV (met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ en ‘onze’ wordt in het vervolg verwezen naar Heineken Nederland BV). Deze Algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden in andere documenten waarnaar wordt verwezen via een link in dit document (gezamenlijk: de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en uw aankopen van producten die worden genoemd op de Website (‘Producten’).

1.2 Door gebruik te maken van deze Website verklaart u dat u deze Voorwaarden accepteert en dat u toezegt zich aan de Voorwaarden te houden. Als u niet met de Voorwaarden instemt, mag u de Website niet gebruiken.

1.3 Als u een bestelling plaatst op deze Website, dan geeft u aan akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Als u de Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen Producten bestellen via onze Website.

2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER, CONTACTGEGEVENS EN BEVOEGDHEID

2.1 Heineken Nederland BV, hierna te noemen “wij” of “HEINEKEN”

Gevestigd te Amsterdam

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

KvK-nummer 33127977

Adres: Burgemeester Smeetsweg 1, 2382PH Zoeterwoude

Postbus 500, 2380BA Zoeterwoude

BTW-nummer NL001632553B01

Toepasselijke beroepsregels:

Nederlandse Reclamecode (www.reclamecode.nl)

Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (www.stiva.nl).

2.2 Indien u een bestelling plaatst namens een bedrijf of instelling, staat u ervoor in dat u hiertoe bevoegd bent.

3. BESTELLINGEN PLAATSEN, ACCEPTATIE

3.1 Alcoholhoudende producten mogen alleen worden gekocht door personen die de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt. In Nederland is het strafbaar om (te proberen) alcohol te kopen als u jonger dan 18 jaar bent. Daarom moeten kopers en ontvangers van Producten die via de Website worden besteld, minstens 18 jaar oud zijn.

3.2 Nadat u zich als gebruiker hebt geregistreerd of nadat u als geregistreerd gebruiker op de Website bent ingelogd, kunt u een bestelling plaatsen door de gewenste Producten te selecteren en de aanwijzingen op het scherm te volgen. U kunt tijdens de bestelprocedure de gegevens controleren en eventuele fouten corrigeren voordat u de bestelling verzendt. Neem in elke fase van de bestelprocedure de tijd om de gegevens van de bestelling te lezen en te controleren.

3.3 Voordat u een bestelling kunt plaatsen, wordt u gevraagd te bevestigen dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en dat u ermee instemt. Als u vragen hebt over de Voorwaarden, neem dan via /nl/service/contact/  contact met ons op vóórdat u een bestelling plaatst.

3.4 Wanneer u gereed bent om iets te bestellen, kunt u de bestelprocedure doorlopen en uw bestelling plaatsen door op de bestelpagina op de knop ‘Kopen’ te klikken. Nadat u op ‘Kopen’ hebt geklikt, kunt u uw bestelling niet meer aanpassen. U wordt nu doorgestuurd naar de betaalpagina om de betaling af te handelen.

3.5 Er is pas sprake van acceptatie van uw bestelling, en daarmee van een bindende overeenkomst tussen u en ons, wanneer u bericht ontvangt dat uw Producten naar u zijn verzonden. Een Product wordt pas uw eigendom nadat we de volledige betaling van u hebben ontvangen.

3.6 Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren indien de Producten niet leverbaar zijn, indien de volledige betaling niet is ontvangen of indien we menen dat u of degene die het product in ontvangst wil nemen niet voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor het plaatsen of ontvangen van een bestelling.

3.7 Als uw bestelling is geannuleerd, zullen we u hier zo snel mogelijk over informeren en zal het geld dat u voor de desbetreffende Producten hebt betaald, zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen na annulering) aan u worden terugbetaald.

3.8 Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u een bevestiging per e-mail (de “Bevestigingsmail”). Deze Bevestigingsmail bevat de essentiële elementen van de overeenkomst. U kunt de Bevestigingsmail afdrukken en opslaan. Als u geen Bevestigingsmail ontvangt binnen één werkdag nadat u het bestelformulier op de website heeft ingevuld, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via service@blade.nl of 088 – 4343 288.

4 PRIJZEN EN BETALING

4.1 De prijzen voor de Producten zijn de prijzen exclusief BTW zoals die op de bestelpagina van de Website vermeld staan op het moment dat u de bestelling plaatst (onder voorbehoud van zet- of typfouten). De vermelde prijzen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Als wij uw bestelling accepteren en in behandeling nemen terwijl er een fout is gemaakt bij de prijsvermelding, dan hebben wij het recht uw bestelling te annuleren, de eventueel al betaalde gelden terug te betalen en u te verzoeken de eventueel al geleverde Producten aan ons te retourneren.

4.2 Door bij het betalen van een bestelling gebruik te maken van een creditcard of betaalpas, verklaart u dat de gebruikte ‘kaart’ uw eigendom is en dat er voldoende saldo op de rekening staat.

4.3 Alle kaarthouders worden geverifieerd en de uitgever van de kaart wordt om autorisatie gevraagd. Indien uw kaartuitgever de betaling aan ons niet autoriseert, kunnen we uw bestelling niet accepteren. Wij kunnen in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertraging of niet-levering.

5 AFLEVERING

5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt in het bestelformulier op de Website.

5.2 De bezorging wordt uitgevoerd door een post- of koeriersbedrijf. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering.

5.3 Alle  opgegeven data en tijdstippen voor aflevering zijn indicatief.

5.4 U bent verplicht de aan u ter aflevering aangeboden goederen in ontvangst te nemen.

5.5 Indien u verkiest niet bij de aflevering aanwezig te zijn, worden wij geacht de op de afleverbon en de factuur vermelde goederen in de vermelde hoeveelheden te hebben (af)geleverd. Een van het vestigingsadres afwijkend factuur- of afleveradres geldt voor alle aangelegenheden betreffende leveranties en de toepassing van de voorwaarden als uw filiaal.

5.6 Het risico van de goederen en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor rekening van u. Vervoer of verplaatsing binnen uw bedrijf is niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschiedt voor risico van u.

5.7 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

6 GARANTIE

6.1 Alle biertapinstallaties die wij verkopen, worden geleverd met een fabrieksgarantie van 1 jaar. Voor meer informatie over de garantievoorwaarden raadpleegt u de garantieverklaring die met het apparaat is meegeleverd. Indien een door ons aan u verkochte biertapinstallatie defect raakt tijdens de garantieperiode of als er andere problemen zijn met het Product, neem dan in eerste instantie contact op met onze klantenservice op 088-4343288 of via service@blade.nl

6.2 Voor zover dit wettelijk is toegestaan, wijzen wij alle overige uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de Producten nadrukkelijk van de hand.

6.3 De garantie geldt niet voor defecten in Producten die het gevolg zijn van normale slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of ongelukken veroorzaakt door u of door andere partijen, gebruik van het Product in strijd met onze instructies, of aanpassingen of reparaties die zonder onze voorafgaande toestemming aan het Product zijn uitgevoerd.

6.4 U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de Producten op een veilige en geschikte wijze worden opgeslagen en bewaard. Bieren mogen niet aan direct zonlicht of regen worden blootgesteld en niet bij temperaturen onder het vriespunt of in de open lucht worden opgeslagen.

7. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1 We adviseren u deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of Producten bestelt, deze Voorwaarden opnieuw te lezen voordat u met de Voorwaarden akkoord gaat, zodat u altijd op de hoogte bent van de voorwaarden en bepalingen die op dat moment van kracht zijn. Wij streven ernaar u tijdig te informeren over ingrijpende wijzigingen.

7.2 Elk van de artikelen in deze Voorwaarden is afzonderlijk geldig. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer artikelen ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, dan blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

7.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.

8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HEINEKEN of de betreffende rechthebbende.

8.2 U mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze Website en de aangeboden producten, diensten en software, kan HEINEKEN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de Website of ter beschikking gestelde programmatuur, apps, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via deze Website. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van HEINEKEN gelden eveneens voor alle door HEINEKEN ingeschakelde hulppersonen en derden.

9.2 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. HEINEKEN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

9.3 Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website en eventuele bestanden die via de Website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

9.4 Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

9.5 Ondanks onze doorlopende zorg en aandacht voor de inhoud van de Website kunnen we niet garanderen dat de Website correct en/of volledig is. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, voortkomend uit het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van deze Website, met inbegrip van eventuele incorrecte of onvolledige informatie op de Website. We kunnen alleen verantwoordelijk worden gesteld voor verliezen die u lijdt ten gevolge van contractbreuk onzerzijds, en dan alleen voor zover deze verliezen voor u en voor ons voorzienbaar waren op het moment dat u de bestelling plaatste. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden kan onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van contractbreuk, onrechtmatige daad, fraude of nalatigheid onzerzijds, of voor andere verliezen die op grond van toepasselijk recht niet mogen worden uitgesloten of beperkt.

9.6 We kunnen niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

9.7 De afbeeldingen van Producten op onze Website zijn alleen ter illustratie. Hoewel we al het mogelijke hebben gedaan om de kleuren correct weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de kleurenweergave op uw computer precies overeenkomt met de kleuren van de Producten. Uw Producten kunnen enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.

9.8 Behalve voor zover elders in de Voorwaarden anders is bepaald, zijn wij in verband met uw bestelling van Producten ten hoogste aansprakelijk voor een bedrag dat gelijk is aan de prijs die in samenhang met uw bestelling voor de Producten is betaald.

9.9 We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat alle gegevens, beschrijvingen en prijzen van Producten op de Website juist en betrouwbaar zijn op het moment dat deze informatie in het systeem wordt ingevoerd. Hoewel we ons best doen om de informatie op de Website zo actueel mogelijk te houden, is het denkbaar dat bepaalde informatie over Producten op de Website niet meer correct is wanneer u een bestelling plaatst. We zullen dergelijke fouten corrigeren zodra we hiervan op de hoogte zijn.

10 SLOTBEPALINGEN

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd nadat u gebreken in het geleverde product of de geleverde dienst heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

10.3 HEINEKEN mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.

10.4 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn tevens de Leverings- en Betalingsvoorwaarden HEINEKEN van toepassing, voor zover hiervan niet is afgeweken in deze Voorwaarden

10.5 Op (de interpretatie van) deze Voorwaarden en alle gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank van Amsterdam.